Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3840
Назва: Роль зворотного зв’язкузі слухачами-анестезіологами в оцінці викладача
Автори: Лоскутов, О. А.
Марков, Ю. І.
Краснов, В. В.
Ключові слова: зворотний зв’язок
слухачі-анестезіологи
оцінка викладача
Дата публікації: 2021
Видавництво: Інститут загальної та невідкладної хірургії Національної академії медичних наук України
Бібліографічний опис: Лоскутов, О.А. Марков, Ю.І. Краснов, В.В. Роль зворотного зв’язку зі слухачами анестезіологами в оцінці викладача. Медицина невідкладних станів. - Том 17, №2, 2021, - С 110-115
Серія/номер: Т. 17 № 2;
Короткий огляд (реферат): З метою підвищення рівня надання освітніх послуг на циклах тематичного удосконалення та стажування лікарів з анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядиплом ної освіти імені П.Л. Шупика у 2019–2020 рр. було проведено соціологічне дослідження (48 людей). Від повіді респондентів показали, що один (0,20 %) з них оцінив отримані знання як рівень «задоволення», 22 (45,83 %) — як рівень «надбаних необхідних знань та навиків». По 16 (33,33 %) анкетованих дали оцінки: рівень ступеня «реалізації отриманих знань на робочому місці» та рівень «впливу на результат лікування». Респонденти вказали на пріоритетні елементи в майстерності викладача: майстерність організатора колективної та індивідуальної діяльності слухачів — 11 (22,91 %), майстерність переко нання — 5 (10,41 %), майстерність передачі знань і формування досвіду діяльності — 40 (83,33 %), май стерність володіння педагогічною технікою — 14 (29,16 %). Серед важливих особистісних рис викладача слухачі-анестезіологи виокремили наступні: відкритість — 28 (58,3 %), доброзичливість — 21 (43,75 %), почуття гумору — 22 (45,83 %) та наявність зворотного зв’язку з ним — 35 (72,91 %). Основними про фесійними компетентностями слухачі-анестезіологи вважають: професійні цінності та особисті якос ті — 26 (54,16 %), професійні знання — 29 (60,41 %), професійні якості — 11 (22,91 %), професійні дії — 15 (31,25 %). Серед інших респонденти назвали найважливіший елемент педагогічної техніки викладача: культура спілкування зі слухачами — 30 (62,5 %), саморегуляція технічної діяльності — 8 (16,66 %), оволодіння увагою аудиторії — 36 (75 %), виразний показ почуттів — 9 (18,75 %), володіння мовою — 15 (31,25 %). Респонденти вказали найважливіші вимоги до педагогічної техніки викладання: мистецтво одягатися — 4 (8,33 %), володіння своїм тілом — 4 (8,33 %), володіння мімікою, жестами — 7 (14,58 %), сформованість культури мовлення — 19 (39,58 %), вироблення оптимального стилю в навчально-вихов ній діяльності — 15 (31,25 %), уміння вправно й доцільно здійснювати окремі дидактичні операції — 33 (68,75 %), здатність керувати своїм психічним станом і станом слухачів — 14 (29,16 %). Серед рис успішних викладачів анкетовані вказали: здатність справити приємне враження та завоювати довіру групи — 15 (31,25 %), вміння відзначити заслуги та похвалити людину, якщо вона зробила щось добре, — 8 (16,66 %), комунікабельність, здатність згрупувати людей і сформувати взаємоповагу та довіру зі слухачами — 34 (70,83 %), вміння надавати можливість проявити себе всім учасникам — 22 (45,83 %), вміння помічати комунікативні проблеми учасників — 9 (18,75 %), захопленість своєю роботою і пред метом викладання — 16 (33,33 %), чуйність до потреб учасників — 15 (31,25 %), володіння знаннями по суті предмета — 25 (52,08 %). Важливими характеристиками подачі лекційного матеріалу респонден ти вважають: доступність викладання матеріалу — 26 (54,16 %), ілюстративність — 13 (27,08 %), теоретичну спрямованість — 17 (35,41 %), практичну значимість — 29 (60,41 %), наведення прикладів із практики — 29 (60,41 %), логічність і послідовність викладання матеріалу за темою — 24 (50 %), задоволеність відповідями на запитання — 8 (16,66 %), новизна матеріалу — 15 (31,25 %), корисність матеріалу — 20 (41,66 %), індивідуальність лектора — 5 (10,41 %), діалог зі слухачами — 21 (43,75 %), етичність поведінки лектора — 5 (10,41 %). Серед методів невербального контакту викладача зі слу- Том 17, № 2, 2021 www.mif-ua.com, http://emergency.zaslavsky.com.ua 111 Оригінальні дослідження / Original Researches хачами важливими респонденти вважають: перше враження від викладача — 14 (29,16 %), постійний зоровий контакт викладача зі слухачами — 21 (43,75 %), пересування в аудиторії, енергійність виклада ча — 14 (29,16 %), чи підходить він до слухача, коли відповідає на його запитання або висловлює заува ження, — 4 (8,33 %), чи бувають у викладача рухи та жести, що відволікають слухачів, — 5 (10,41 %), чи обмежене застосування стола та кафедри — 2 (4,16 %), ентузіазм та захопленість викладача — 31 анкетований (64,58 %). Зворотний зв’язок зі слухачами-анестезіологами має важливе значення, оскіль ки дозволяє встановити тенденції щодо оцінки викладача.
Опис: Abstract. In order to increase the level of educational services, the cycles of thematic advanced training and internship of anesthesiol ogists and intensive care physicians at the Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education in 2019–2020, a sociological survey was conducted (48 people). The answers of the respondents showed that one of them (0.20 %) assessed the acquired knowledge as satisfactory, 22 (45.83 %) — as the level of acquired necessary knowledge and skills. Sixteen (33.33 %) respondents evaluated as the level of implementation of the acquired knowledge in the work place and 16 (33.33 %) — the level of impact on the outcome of treatment. Respondents indicated priority elements in the skills of the lecturer: the organizer skills of collective and individual trainees’ activities — 11 (22.91 %), the skills of persuasion — 5 (10.41 %), the skills of knowledge transfer and experience modeling — 40 (83.33 %), the skills of teaching technique — 14 (29.16 %). Among the important personal traits of the lecturer, anesthesiologists iden tified the following: openness — 28 (58.3 %), friendliness — 21 (43.75 %), sense of humor — 22 (45.83 %) and the presence of feedback from him — 35 (72.91 %). Among the important personal characteristics of the teacher, anesthesiologists identified the fol lowing: professional values and personal qualities — 26 (54.16 %), professional knowledge — 29 (60.41 %), professional qualities — 11 (22.91 %), professional actions — 15 (31.25 %). Among others, the respondents indicated the most important element of the lecturer’s pedagogical technique: culture of communication with students — 30 (62.5 %), self-regulation of technical activities — 8 (16.66 %), holding the audience attention — 36 (75 %), expressive feelings — 9 (18.75 %), language proficiency — 15 (31.25 %). Respondents indicated the most important requirements for pedagogical tea ching techniques: the art of dressing — 4 (8.33 %), controlling the body — 4 (8.33 %), facial expressions and gestures — 7 (14.58 %), the formation of speech culture — 19 (39.58 %), the development of optimal style in educational activities — 15 (31.25 %), the abil ity to skillfully and appropriately perform certain didactic opera tions — 33 (68.75 %), the ability to manage own mental state and the state of students — 14 (29.16 %). Among the traits of successful lecturers, respondents indicated: the ability to make a pleasant im pression and gain the trust of the group — 15 (31.25 %), the ability to state a merit and praise a person if he did something good — 8 (16.66 %), sociability, ability to group people and to formulate mutual respect and trust with students — 34 (70.83 %), the ability to give the opportunity to express themselves to all participants — 22 (45.83 %), the ability to notice the communicative problems of participants — 9 (18.75 %), to be enthusiastic about their work and subject of teaching — 16 (33.33 %), to be flexible to the needs of participants — 15 (31.25 %), to have knowledge on the essence of the subject — 25 (52.08 %). Respondents consider the following to be important characteristics of teaching lecture material: acces sibility of teaching material — 26 (54.16 %), illustrativeness — 13 (27.08 %), theoretical orientation — 17 (35.41 %), practical sig nificance — 29 (60.41 %), giving examples from practice — 29 (60.41 %), consistency and sequence of presentation of the mate rial on the topic — 24 (50 %), satisfaction with answers to ques tions — 8 (16.66 %), the novelty of the material — 15 (31.25 %), the usefulness of the material — 20 (41.66 %), the individuality of the lecturer — 5 (10.41 %), dialogue with students — 21 (43.75 %), eth ics of the lecturer’s behavior — 5 (10.41 %). Among the methods of non-verbal contact between the teacher and the trainees, the re spondents consider the following as important: the first impression of the lecturer — 14 (29.16 %), constant visual contact of the lec turer with students — 21 (43.75 %), movement in the audience, en ergy of the lecturer — 14 (29.16 %), does he approaches the listener when answering his questions or making a comment — 4 (8.33 %), does the teacher have movements and gestures that distract the lis teners — 5 (10.41 %), the lecturer uses table and chairs limitedly — 2 (4.16 %), enthusiasm of the lecturer — 31 respondents (64.58 %). Feedback from anesthesiology students is important because it al lows you to identify trends in lecturer evaluation. Keywords: feedback; listeners-anesthesiologists; evaluation of the lecturer
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): file:///C:/Users/User3/OneDrive/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9C%D0%9D%D0%A1-%D0%A2%D0%BE%D0%BC17,%20%E2%84%962,%202021%20(1).pdf
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3840
ISBN: ISSN 2224-0586 (print)
ISSN: ISSN 2307-1230 (online)
Розташовується у зібраннях:Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Doc1.pdfстаття592.97 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.